Choose language

Varastonohjaus - Mitä on varastonohjaus?

Varastonohjauksella (inventory management) hallitaan varastoon sitoutunutta pääomaa ja materiaalivirtoja. Varastonohjauksen perustehtäviä ovat kierto- ja varmuusvarastojen hallinta.

Mitä enemmän varastossa on varastonimikkeitä (stock keeping unit, SKU), sitä helpommin varaston kokonaisarvo kasvaa hallitsemattomasti. Varastonohjauksessa tulee kiinnittää huomio paitsi kokonaisvarastoon, myös yksittäisiin varastonimikkeisiin tai ainakin tuoteryhmäkohtaiseen varastohallintaan.

Varastonohjaus pitää pystyä toteuttamaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti, sillä varastoissa on yleensä tuhansia nimikkeitä ja niiden tehokas hallinta vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Koska ohjausresursseja on yleensä rajallisesti, kannattaa nimikkeet luokitella niiden tärkeyden mukaan ja käyttää resursseja eri nimikkeisiin sen perusteella kuinka tärkeitä ne ovat yritykselle.

 

Kiertovarasto

Kiertovarastoksi (cycle stock) tai eräkokovarastoksi (lot-size inventory) sanotaan sitä varastonosaa, joka vaihtuu kulutuksen ja täydennysrytmin mukaisesti. Tällä varastolla vastataan täydennysvälin aikaiseen, keskimääräiseen tai ennakoituun kysyntään.

 

Varmuusvarasto

Varmuusvarastolla (safety stock) varmistetaan saatavuus kysynnän vaihdellessa, kun halutaan välttyä puutetilanteilta. Varmuusvaraston tarve riippuu kysynnän vaihtelun suuruudesta sekä varastolle asetetusta palveluastetavoitteesta. Varmuusvarastolla turvataan varaston palvelutaso silloin, kun kysyntä vaihtelee. Varmuusvarasto kasvattaa keskimääräistä varastotasoa ja siten lisää varastoon sitoutunutta pääomaaa, joten varmuusvaraston tarve ja määrä kannattaa laskea tarkoin. Turhaa varmuusvarastoa ei tule pitää.

Liittyvät sanat