Choose language

Konkurssi - Mitä tarkoittaa konkurssi?

Konkurssi eli vararikko on tilanne, jossa velallinen henkilö tai organisaatio todetaan tuomioistuimessa kyvyttömäksi maksamaan velkojaan takaisin.

Yritys tai muu velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssivelkojen maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän omaisuutta ja hallintoa. Omaisuus realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi.

Konkurssilaki sisältää yksityiskohtaisemmat säännökset konkurssin alkamisen edellytyksistä, konkurssimenettelyn eri vaiheista, konkurssisaatavista, konkurssihallinnosta sekä konkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoidosta ja myynnistä.

Konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö sekä yhteisö, säätiö ja muu oikeushenkilö. Myös kuolinpesä ja konkurssipesä voidaan asettaa konkurssiin.

Konkurssi on yritykselle oikea vaihtoehto, kun se on tullut pysyvästi kykenemättömäksi selviytymään taloudellisista velvoitteistaan eikä sen toimintaa enää saada kannattavaksi. Konkurssin vaihtoehtona voi olla yrityksen saneerausmenettely, jos yritystoiminta on mahdollista tervehdyttää jatkamiskelpoiseksi.

Konkurssihakemus

Konkurssiin asettamista haetaan käräjäoikeudelta. Hakemuksen voi tehdä velallinen tai velkoja. Kirjallisen hakemuksen tulee sisältää vaatimus konkurssiin asettamisesta ja sen perustelu sekä velallisen yksilöintitiedot samoin kuin hakijan tai hänen edustajansa yhteystiedot.

Kun velallinen itse jättää konkurssihakemuksen, siihen tulee liittää luettelo suurimmista velkojista yhteystietoineen sekä yleisluonteinen selvitys omaisuudesta ja velkojen määrästä. Lisäksi vaaditaan yrityksen toimivaltaisen toimielimen (esim. osakeyhtiössä hallituksen) päätös konkurssiin hakeutumisesta.

Tuomioistuimen on annettava velkojan konkurssihakemus tiedoksi velalliselle sekä varattava tälle tilaisuus antaa asiasta kirjallinen lausuma.