Choose language

Likviditeetti - Mitä tarkoittaa likviditeetti?

Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Likviditeetti kuvaa sitä, kuinka helposti jokin yrityksen omaisuuserä on muutettavissa rahaksi.


Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Likviditeetti kuvaa sitä, kuinka helposti jokin yrityksen omaisuuserä on muutettavissa rahaksi. Esimerkiksi käteinen raha ja varat käyttötilillä ovat täysin likvidejä, mutta määräaikaistalletus on epälikvidi.

Happotesti / Quick ratio

Quick ratio eli happotesti mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään. Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Yrityksen rahoituspuskurit eivät saa olla liian pienet, koska tällöin yrityksellä ei ole varoja mahdollisiin yllättäviin kuluihin.

Luvun suositusarvo on 1, jolloin yrityksen rahoitusomaisuus kattaa täysin lyhytaikaisten velkojen määrän. Varsinkin kaupan alan yrityksillä, joilla sitoutuu runsaasti pääomaa varastoihin on vaikeata päästä näin korkeisiin arvoihin. Niin sanotun happotestin käyttö perustuu ajatukseen, että vaihto-omaisuuden arvo likvidointitilanteessa on liian spekulatiivinen, jotta sitä voitaisiin turvallisesti käyttää maksukyvyn arviointiin.

Quick ratio lasketaan seuraavasti:  (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ) / (lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut).

Current ratio

Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöshetkellä. Luvun ideana on verrata nopeasti rahaksi muutettavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin.
Current ratiossa tarkasteluperspektiivi on hieman pitempi kuin Quick ratiossa. Siinä nopeasti rahaksi muutettaviin eriin luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus. Tunnusluvun tulkinnassa on tarkasteltava erityisesti luvun kehitystä. Current ration muutoksia selittävinä tunnuslukuina käytetään usein vaihto-omaisuuden, ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoaikoja.

Current ratio lasketaan seuraavasti: (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma.

Liittyvät sanat