Choose language

Vakavaraisuus - Mitä tarkoittaa vakavaraisuus?

Vakavaraisuudella eli soliditeetilla tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.

Mitä suurempi osa yrityksen koko pääomasta on omaa pääomaa, sitä vakavaraisempi yritys on ja sitä paremmat mahdollisuudet sillä on selviytyä taloudellisista kriiseistä. Vakavaraisuuteen kuuluu yrityksen tappiosietokyky ja mahdollisuus lisävelanottoon. Vakavaraisuutta mitataan seuraavissa mittareilla:

Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Tunnusluvussa yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon.

Velkaantumisaste ja nettovelkaantumisaste (gearing)

Velkaantumisaste näyttää, kuinka paljon yrityksen rahoituksesta on velkoja suhteessa yrityksen omaan pääomaan. Yleensä velkaantumisastetta laskettaessa vain pitkäaikainen velka otetaan huomioon.  

Nettovelkaantumisaste eli gearing puolestaan mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Nettovelka eroaa velkaantumisasteesta siten, että korollisista veloista vähennetään likvidit rahavarat.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä korkeampi on vakavaraisuus.

Liittyvät sanat