Choose language

Tuloslaskelma - Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä yrityksen tai muun yhteisön tulos on syntynyt tarkasteltavan jakson aikana.

Jakso voi olla juoksevan kirjanpidon kuukausijakso, muulla tavoin valittu ajanjakso tai tilikauden mittainen jakso, kuten tilinpäätöksessä. Tuloslaskelma kertoo tilikauden tapahtumista toiminnan kannattavuuden näkökulmasta.


Tuloslaskelmassa esitetään seuraavat kohdat

Liikevaihto

Tuloslaskelmassa tuotot ja kulut esitetään ilman arvonlisäveroa. Ylimpänä tuloslaskelmassa esitetään yrityksen myyntituotot ja muut liiketoiminnan tuotot, joista koostuu liikevaihto.

Liikevoitto

Liikevoitto on saldo, josta selviää parhaiten toiminnan kannattavuus.  Liikevoitto saadaan vähentämällä liikevaihdosta toiminnan juoksevat kulut sekä liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Tuloslaskelman luvut ennen liikevoittoa voidaan esittää joko kululajeittain tai toimintojen mukaan eriteltynä.

Kululajeittain tarkoittaa sitä, että kulut on ryhmitelty ostoihin eli aineiden ja tarvikkeiden sekä palvelujen ostoihin, henkilöstökuluihin, poistoihin, arvonalentumisiin sekä muihin liiketoiminnan kuluihin.

Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa liikevaihdosta vähennetään ensin hankinnan ja valmistuksen kulut, jolloin saadaan erotus, jota kutsutaan bruttokatteeksi. Sitten vähennetään myynnin ja markkinoinnin kulut, hallinnon kulut ja liiketoiminnan muut kulut. Näin saadaan erotukseksi toimintokohtaisen tuloslaskelman liikevoiton määrä.

Rahoitustuotot ja -kulut

Liikevoiton jälkeen esitetään rahoitustuotot  -ja kulut. Näin saadaan selville voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoitustuottoja ovat korko- ja rahoitustuotot ja tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, joita ovat esimerkiksi osakehuoneistojen vuokratuotot. Rahoituskuluja ovat korkokulut, arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista, arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista ja muut rahoituskulut. Pysyviä vastaavia ovat erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvista eristä odotetaan tuottoa vain yhtenä tilikautena.

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirtoja ovat poistoeron muutos, verotusperusteinen varausten muutos ja konserniavustus.

Tuloverot

Viimeiseksi esitetään tuloverot ja muut välittömät verot, jonka jälkeen saadaan selville tarkastelujakson tai tilikauden voitto tai tappio.