Choose language

Tase - Mikä on tase?

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä (tai muuna valittuna päivänä).

Siinä missä tuloslaskelma listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä, taseessa yrityksen rahavirtoja tarkastellaan yksittäisenä päivänä.

Taseessa on kaksi puolta, joista toinen listaa yrityksen varallisuuden ja toinen sen, millä varallisuus on rahoitettu. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret.

Varallisuus-puoliskon nimi on vastaavaa ja rahoitus-puoliskon nimi vastattavaa. Varallisuutta voivat olla esimerkiksi rahat, saamiset, arvopaperit, varasto, kalusto, kiinteistöt, oikeudet ja patentit. Varallisuus on listattu siten, että ylimpänä ovat vaikeimmin rahaksi muutettavat erät ja alimpana rahat.

Varallisuus voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omalla rahoituksella tai luotolla. Oma rahoitus kantaa nimeä oma pääoma ja luotto nimeä vieras pääoma. Ne ovat vastattavaa-puolen tärkeimmät erät.

Omaa pääomaa on pienillä yrityksillä tavallisesti kahdenlaista: yrittäjän/omistajien sijoitukset yritykseen sekä yrityksen kerryttämä voitto. Omaa pääomaa pienentävät omistajien nostamat voittovarat (osingot tai yksityisnostot yritysmuodosta riippuen) ja yrityksen tekemät tappiot.

Vieras pääoma voi olla esimerkiksi pankkilainaa, ostovelkaa, verovelkaa, palkkavelkaa sekä siirtovelkaa, joka on seuraavalle tilikaudelle kuuluvia laskennallisia eriä.

Vastattavaa-puolella on myös erät tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset. Ne ovat velankaltaisia laskennallisia eriä, jotka syntyvät tietyistä tilinpäätösjärjestelyistä.